คู่มือปฏิบัติงาน ของ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวสอบด้านการเงินการบัญชี

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวสอบด้านการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1…
Read More

การสั่งให้บริษัท ดับเบิ้ลเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และนางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสุวรรณ เป็นผู้ทิ้งงานของ สพฐ. (โรงเรียนบ้านแม่ปะ จังหวัดตาก)

บริษัท-ดับเบิ้ลเอส-เป็นผู้ทิ้งงาน-ของ-สพฐดาวน์โหลด…
Read More

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 37 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ของโรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน-หนองคาย2ดาวน์โหลด…
Read More

การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่าย

การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่าย งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัด…
Read More

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย…
Read More

Loading