banner nited (1100 × 400px)
banner nited (1100 × 400px)
12
12
14
14
2
2
ิิbanner nited (1100 × 400px)
ิิbanner nited (1100 × 400px)
Exit full screenEnter Full screen

งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา 

AnyFlip LightBox Embed Demo
AnyFlip LightBox Embed Demo
AnyFlip LightBox Embed Demo
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำานวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) วันที่ 23…
Read More

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) วันที่ 23 …
Read More
งานนิเทศ ติดตาม ฯงานวัดและประเมินผล ฯงานประกันประกันคุณภาพ ฯงานพัฒนาหลักสูตร ฯงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯงานเลขานุการคณะกรรมการ ฯ

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) วันที่ 23…
Read More

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) วันที่ 23 …
Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566…
Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำานวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำานวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More

Loading